ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Adsago

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้จัดทำโดยบริษัท โลแดช (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 201/270, แขวงหลักสี่, เขตตลาดบางเขน, กรุงเทพมหานคร โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน Adsago จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานในการใช้บริการผ่าน Adsago เท่านั้น

การที่ผู้ใช้งานได้เริ่มใช้งาน Adsago เราถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานนี้แล้ว หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานและเราขอความกรุณาไม่ให้คุณเปิดใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆ การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ผู้ใช้งานจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้โดยชัดแจ้ง

การที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดถือว่าคุณตกลงยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้แล้วและแสดงว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขของ Adsago ทั้งหมดโดยครบถ้วนแล้วเราขอให้คุณโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างรอบคอบเนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายและข้อจำกัดสิทธิของคุณตลอดจนหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นหากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้เราถือว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน Adsago โดยสิ้นเชิง

1. คำจำกัดความ

 • “Adsago” หมายความถึง แพลตฟอร์มเนื้อหาเพื่อทำการตลาดให้กับเพจสินค้าหรือบริการออนไลน์บน Facebook
 • “บริษัท”, “ของบริษัท”, “เรา”, “ของเรา” หมายความถึง บริษัท โลแดช (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้สร้างสรรค์ Adsago และมีสิทธิตามกฏหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
 • “ผู้ใช้งาน”, “คุณ” หมายความถึง บุคคลใดๆที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้งานทั่วไป, เจ้าของสินค้าหรือบริการ, นักเขียนบทความ, นักออกแบบ Graphic หรือนัก
 • “ผู้โฆษณาสินค้าหรือบริการ”, “เจ้าของสินค้าหรือบริการ”, “ตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการ” หมายความถึง บุคคล นิติบุคคล ร้านค้าที่ต้องการสร้าง Template ผ่าน Adsago เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง Facebook Ads
 • “นักเขียนบทความ” หมายความถึง นักเขียนบทความ ผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความลงหน้า Template โดยจะต้องลงทะเบียนรับบริการผ่าน Adsago
 • “นักออกแบบ” หมายความถึง นักออกแบบหรือตกแต่ง Template โดยลงทะเบียนรับบริการผ่าน Adsago
 • “นักยิง Ads” หรือ “นักยิงโฆษณา” หมายความถึง ผู้รับจ้างยิงหรือโพสต์โฆษณาลงบน Facebook Ads โดยผ่านแพลตฟอร์ม Adsago
 • “Advertise”, “ADS”, “โฆษณา” หมายความถึง การโปรโมทสินค้าหรือบริการผ่านช่องทาง Facebook Ads ด้วยการสร้าง Template ผ่าน Adsago
 • “Template” หมายความถึง รูปแบบการสร้าง Content ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดย Adsago มากกว่า 700 แบบ
 • “Custom” หมายความถึง การออกแบบ Template และ Content โดยผู้ใช้งานผ่าน Adsago
 • “ไฟล์ภาพ” หมายความถึง Graphics Interlace File (GIF), Joint Photographer’s Experts Group (JPEG), Portable Network Graphics (PNG) หรือ Tagged-Image File Format (TIFF) อย่างหนึ่งอย่างใดที่ผู้ใช้งานจะได้รับเมื่อชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์

2. การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Adsago

 • Adsago ให้สิทธิในการเข้าถึงและใช้งานโดยไม่จำกัดเฉพาะ, ไม่สามารถโอนสิทธิ, เพิกถอน, จำกัดสิทธิในการเข้าถึง ทั้งนี้เพื่อการเข้าถึงและใช้งานโปรแกรมได้อย่างเต็มที่ โดยผู้ใช้งานจะต้องผ่านการลงทะเบียนตามประเภทที่ต้องการผ่าน Adsago
 • การใช้งาน Adsago ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเพียง 1 (หนึ่ง) บัญชีผู้ใช้ต่อคนเท่านั้น และในบัญชีผู้ใช้จะต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะของผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลให้กับบุคคลอื่นหรืออ้างอิงบุคคลอื่นได้
 • การเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนคุณจะต้องมีรหัสผ่าน ซึ่งคุณสามารถตั้งรหัสผ่านของคุณได้เองโดยจะต้องใช้ร่วมกับอีเมลแอดเดรสของคุณในการเข้าสู่ Adsago หรือให้บริษัทส่งรหัสผ่านให้ รหัสผ่านถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องไม่ถ่ายโอนหรือกระทำในรูปแบบใดๆที่ทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ ซึ่งเราถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้งานแต่ละรายที่จะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสผ่านนั้นจะไม่ตกไปอยู่ในมือของบุคคลที่สาม หากคุณทราบว่ารหัสผ่านถูกหรืออาจถูกบุกรุกคุณจะต้องแจ้งให้บริษัททราบและบริษัทจะเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหากกรณีดังกล่าวถือว่ามีความเสี่ยงที่รหัสผ่านอาจถูกบุกรุกหรือใช้ในการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานนี้
 • ระหว่างการลงทะเบียนผู้ใช้งาน คุณจะต้องตั้งชื่อผู้ใช้งาน โดยคุณต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ณ วันที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เช่น บัตรประชาชน บัญชีธนาคาร ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ฯลฯ โดย Adsago สามารถขอเอกสารอ้างอิงต่างๆในการยืนยันและตรวจสอบตัวตนของคุณได้และถือว่าคุณตกลงยอมรับให้บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน
 • หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้งานที่ได้รับการลงทะเบียนและตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเราคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงส่วนต่างๆของ Adsago ในส่วนที่จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งาน

3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้ใช้งาน Adsago

 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะใช้ Adsago เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฏหมายและไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือจารีตประเพณี
 • ผู้ใช้งานตกลงจะไม่กระทำการใดๆ อันอาจเป็นการละเมิดสิทธิ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความยุ่งยาก หรือเป็นการสร้างความรำคาญแก่บริษัทหรือบุคคลอื่น หรือกระทำการอันจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ Adsago
 • ผู้ใช้งานตกลงใช้ Adsago ด้วยความระมัดระวังและรับทราบว่าบริษัทไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันในความถูกต้องของข้อมูลคุณภาพ ความน่าเชื่อถือที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ รวมถึงผู้ต้องการโฆษณา เจ้าของสินค้าหรือบริการคำโฆษณาและคำแนะนำไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัทหรือบุคคลใดๆหรือเป็นการส่งข้อมูลโดยเว็บไซต์ โปรแกรม ลิงก์ หรือโดยบริษัท หรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการทั่วไปหรือเฉพาะเจาะจง
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏหรือรับทราบจาก Adsago ไม่ว่าจะเป็นคำโฆษณา เชิญชวน คำแนะนำ วิธีการ คำบอกกล่าวหรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ด้วยตนเองอย่างถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจตกลงยอมรับผูกพันใช้บริการ
 • ผู้ใช้งานตกลงยอมรับ และรับทราบโดยชัดแจ้งว่าบริษัททำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการแสดงข้อมูล และวิธีใช้บริการ Adsago ระหว่างผู้ใช้งาน, ผู้ต้องการโฆษณา, เจ้าของสินค้าหรือบริการ,นักเขียนบทความ, ผู้ออกแบบ Graphic และนักยิงโฆษณาเท่านั้นบริษัทไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆที่แสดงขึ้นหรือส่งต่อออกไปจากบุคคล เว็บไซต์ ลิงก์ ที่อยู่นอกเหนือความรู้เห็นหรือการควบคุมของบริษัท
 • ผู้ใช้งานตกลงยอมรับและรับทราบโดยชัดแจ้งว่าบริษัททำหน้าที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ใช้งาน กับนักเขียนบทความ, ผู้ออกแบบ Graphic และนักยิงโฆษณาเท่านั้น โดย Adsago ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำเชื้อชวน คำโฆษณา หรือคำบอกกล่าวเพื่อให้สนใจใช้บริการต่างๆ
 • บริษัทไม่อนุญาตให้นำชิ้นงานที่ผู้ใช้งานได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผ่าน Adsago ไปส่งต่อ,จ้างช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานกับ Adsago เด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดหากบริษัทตรวจพบหรือทราบในภายหลังบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกค่าเสียหายและยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวทันที

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “ผู้โฆษณาสินค้าหรือบริการ”, “เจ้าของสินค้าหรือบริการ”, “ตัวแทนเจ้าของสินค้าหรือบริการ (Advertiser)”

 • ผู้ใช้งานที่ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่าน Adsago จะต้องเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการหรือเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าหรือบริการที่ได้รับอนุญาตหรือแต่งตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • คำขอที่เจ้าของสินค้าหรือบริการสร้างขึ้นผ่าน Adsago จะมีผลบังคับใช้ได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ครบถ้วนและมีการยืนยันการชำระค่าบริการผ่าน Adsago จนครบถ้วนแล้ว
 • ค่าบริการจะปรากฏบนหน้าแพลตฟอร์มการให้บริการโดยจะขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานรวมทั้งการเลือกรับบริการเพิ่มเติมผ่าน Adsago ในการเขียนบทความการโพสต์โฆษณา ฯลฯผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการสามารถเลือกรับบริการตามความพึงพอใจได้มากกว่า 1 รูปแบบโดยการสร้าง Template ผ่าน Adsago แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • Template (เลือกรูปแบบที่ปรากฏอยู่บน Adsago)
  • Custom (สร้างรูปแบบใหม่ตามต้องการ)
 • ค่าบริการที่ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการต้องรับผิดชอบจะรวมถึงค่าจ้างเขียนบทความ ค่าออกแบบค่าโพสต์โฆษณา และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่าน Adsago (หากมี)
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องครบถ้วน ณ วันที่ลงทะเบียนใช้งานผ่าน Adsago หากบริษัททราบหรือปรากฎในภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวที่ให้ไว้เป็นเท็จบริษัทขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดโดยผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการดังกล่าวมีหน้าที่ชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับบริษัทในทุกกรณี
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการตกลงว่าก่อนจะยอมรับผลงานที่ได้สร้างสรรค์ผ่าน Adsago ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความพึงพอใจเรียบร้อยแล้วโดยสามารถตรวจสอบได้จากการ Preview ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนลงโพสต์
 • สินค้าหรือบริการที่นำมาโพสต์โฆษณาผ่าน Adsago จะต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่ถูกกฎหมายไม่ว่ากฏหมายในประเทศไทยหรือกฏหมายระหว่างประเทศรวมทั้งจะต้องไม่ฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นสินค้าที่มีลักษณะต้องห้ามโฆษณาหรือเป็นสินค้าที่จูงใจให้ผู้อื่นกระทำผิดกฎหมาย
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการขอรับรองว่าได้กระทำการใดๆตามที่กฏหมายกำหนดให้พึงจะต้องทำอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของตนเรียบร้อยแล้วหากกรณีที่สินค้าหรือบริการใดๆจะต้องขออนุญาตหรือจะต้องเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของกฏหมายโดยเฉพาะเจาะจง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ณวันที่เจ้าของสินค้าหรือบริการได้ดำเนินการผ่าน Adsago นี้หากผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการละเลยหรือละเว้นกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนั้น เราถือว่า Adsago ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งสิ้น
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการขอรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาข้อมูลของสินค้าหรือบริการต่างๆที่เปิดเผยเพื่อดำเนินการผ่าน Adsago ล้วนแต่เป็นความจริงและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่บิดเบือน หรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความสำคัญผิดในสินค้าหรือบริการนั้น
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการขอรับรองว่าการกดโพสต์หรือลงโฆษณากับ Template ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจาก Adsago เป็นไปโดยชอบด้วยกฏหมาย ไม่มีการแต่งเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือไฟล์รูปภาพต้นฉบับที่ได้รับจาก Adsago ทั้งสิ้นไม่ว่ากรณีใดๆเว้นแต่จะได้แจ้งเจตนาดังกล่าวให้บริษัททราบก่อน
 • บริษัทอาจขอสงวนสิทธิให้ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการแก้ไขเนื้อหา ข้อความ รูปภาพหรือข้อมูลใดๆ ที่บริษัทเห็นว่าอาจขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ได้รับการแจ้งเตือน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือไม่รับบริการ Adsago และบริการใดๆก็ตามตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายแต่เพียงผู้เดียวหากปรากฎว่าข้อมูลที่โฆษณาสินค้าหรือบริการดังกล่าวผ่าน Adsago เป็นการละเมิดหรือกระทบสิทธิของผู้อื่นจนทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเป็นสินค้าหรือบริการที่ฝ่าฝืนข้อกฎหมายจนเป็นเหตุให้ถูกปรับตามกฎเกณฑ์หรือระเบียบใดๆ โดย Adsago ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการขอรับรองว่าข้อความ เนื้อหา รูปภาพ ข้อมูลที่นักเขียนบทความและนักออกแบบ Graphic ได้สร้างสรรค์ขึ้นเป็นไปตามเจตนาของผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการทั้งสิ้นเว้นแต่การสร้างสรรค์ดังกล่าวจะอยู่นอกเหนือรูปแบบที่ได้ตกลงกันไว้หากเกิดกรณีเช่นนี้ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องแจ้งความผิดพลาดดังกล่าวให้บริษัททราบทันที ซึ่งความผิดพลาดดังกล่าวบริษัทจะไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทและบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงินค่าใช้บริการที่ได้รับมาแล้วจากกรณีดังกล่าว
 • บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่าการยิงโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่าน Adsagoจะสามารถกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือบริการได้อย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบบริษัทถือว่าผู้ใช้งานได้ทราบดีแล้วว่า Adsago เป็นเพียงส่วนหนึ่งของช่องทางการโฆษณาสินค้าหรือบริการสู่สาธารณชนและเพื่อเพิ่มความสนใจมากขึ้นเท่านั้น การกระตุ้นยอดขายสินค้าหรือบริการดังกล่าวจึงจำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยอื่นร่วมด้วย
 • ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ เจ้าของสินค้าหรือบริการมีหน้าที่แจ้งแก่บริษัทหากปรากฎว่าสินค้าหรือบริการที่ลงโฆษณาผ่าน Adsago ถูกระงับการจำหน่ายถาวรหรือชั่วคราวปิดกิจการหรือจำเป็นต้องหยุดให้บริการกระทันหัน

5. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “นักเขียนบทความ (Content Partner)”

 • นักเขียนจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเขียน Content และได้ลงทะเบียนผ่านระบบ Adsago โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ
 • บทความที่เขียนเพื่อสร้าง Content จะต้องเป็นข้อความที่ถูกต้องเชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงกับผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการเท่านั้น
 • เนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลใดๆ ที่นักเขียนได้เขียนขึ้นเพื่อสร้าง Content โฆษณาผ่าน Adsagoจะต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้
  • เป็นคำโฆษณาเกินจริง ชวนเชื่อ จูงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นเหตุให้ผู้พบเห็นเข้าใจผิดในข้อมูลของสินค้าและบริการไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  • เป็นการโจมตีคู่แข่งทางการค้า มีลักษณะแข่งขันทางธุรกิจ เสียดสี โจมตีการเมือง ศาสนา คดีความหรือข้อโต้แย้งทางสังคม
  • เป็นการโฆษณาสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ให้ร้ายผู้อื่นละเมิดสิทธิหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • นักเขียนบทความขอรับรองว่าข้อความที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นผ่าน Adsago จะต้องไม่เสริมเติมแต่งตามอำเภอใจโดยไม่เป็นจริงหรือผิดเพี้ยนไปจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแก่ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการหรือเจ้าของสินค้าหรือบริการ หรือบริษัทเด็ดขาด
 • หากนักเขียนบทความไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการกระทำของนักเขียนบทความเอง จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายค่าตอบแทนในผลงานที่ไม่สำเร็จทุกกรณี
 • การให้บริการผ่าน Adsago นี้ นักเขียนบทความสามารถให้บริการออกแบบ Graphic ได้ด้วย
 • การเขียนบทความผ่าน Adsago จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7-14 วันนับจากวันที่ได้ตกลงยอมรับงาน
 • ค่าบริการที่นักเขียนบทความจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ทำสำเร็จผ่าน Adsago และได้รับการอนุมัติจาก Adsago แล้ว การเขียนบทความผ่าน Adsago บริษัทถือว่านักเขียนบทความได้ยอมรับค่าบริการที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบก่อนเริ่มดำเนินงานแล้ว

6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “นักออกแบบ (Graphic Design)”

 • นักออกแบบจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ Template ให้กับผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้งานผ่าน Adsago
 • การออกแบบ Template ผ่าน Adsago นั้นนักออกแบบจะได้รับไฟล์ AI (Soft File) ในการดำเนินงานโดยนักออกแบบขอรับรองว่าไฟล์หรือชิ้นงานทั้งหมดล้วนเป็นลิขสิทธิ์และสิทธิแต่เพียงผู้เดียวของ Adsago และ Adsago ไม่อนุญาตให้นำไปอ้างอิง ดัดแปลง แลกเปลี่ยนหรือกระทำการใดๆนอกเหนือจากการดำเนินงานผ่าน Adsago และที่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อ Adsago ทั้งสิ้น
 • นักออกแบบขอรับรองว่า Template ที่ได้ออกแบบตกแต่งนั้นเป็นไปตามรูปแบบที่ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการเลือกโดยจะไม่ออกแบบหรือใส่ข้อมูล รูปภาพให้ผิดเพี้ยนไปจากที่ได้ตกลงไว้เด็ดขาด
 • เมื่อออกแบบเสร็จสิ้นแล้ว นักออกแบบจะต้องส่ง Preview และไฟล์ภาพที่เสร็จสมบูรณ์ของชิ้นงานให้แก่ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่าน Adsago
 • นักออกแบบไม่อาจรับรองได้ว่าสีของรูปแบบ Template ที่แสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะเหมือนกับสีที่แสดงผ่านหน้าจอของนักออกแบบเสมอไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเข้มของแสงที่แสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคล
 • รูปแบบ, รูปภาพ, สี, รหัส, การจัดวาง, ลักษณะตัวอักษร, ลักษณะการแสดงผล,หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องอื่นๆที่นำมาสร้าง Templateจะต้องไม่เป็นการคัดลอกมาจากแหล่งข้อมูลอื่นของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • หากปรากฏว่า Template หรือไฟล์ภาพที่ได้ออกแบบผ่าน Adsagoถูกนำไปเสนอขายหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ได้ตกลงไว้หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรนักออกแบบตกลงจะชำระค่าเสียหายที่บริษัทได้รับเป็นจำนวน 2 เท่าของความเสียหายจริง
 • หากนักออกแบบไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ภายในเวลาที่กำหนดอันมีสาเหตุเนื่องมาจากการกระทำของนักออกแบบเอง จะต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบทันทีทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าตอบแทนในผลงานที่ไม่สำเร็จทุกกรณี
 • การออกแบบ Tempalte ผ่าน Adsago จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7-14 วันนับจากวันที่ได้ตกลงยอมรับงาน
 • การให้บริการผ่าน Adsago นี้ นักออกแบบสามารถให้บริการเขียนบทความได้ด้วย
 • ค่าบริการที่นักออกแบบจะได้รับ จะขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ทำสำเร็จผ่าน Adsago และได้รับการอนุมัติจาก Adsago แล้ว การออกแบบชิ้นงานผ่าน Adsago บริษัทถือว่าได้ยอมรับค่าบริการที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบก่อนเริ่มดำเนินงานแล้ว

7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ “นักโพสต์โฆษณา หรือนักยิง Ads (Ads Partner)”

 • นักยิง Ads จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการยิง Ads และจะต้องทราบถึงความต้องการและความสนใจของลูกค้าในแต่ละประเภทสินค้า
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการสามารถเลือกรับบริการยิง Ads ผ่าน Adsago ได้ โดย Template และเนื้อหาจะต้องเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์และสร้างสรรค์ขึ้นโดย Adsago เท่านั้น
 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการยอมรับว่าได้ตรวจสอบข้อมูล เนื้อหา รูปภาพหรือส่วนประกอบใดๆที่ปรากฏอยู่บนหน้า Template ว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามความจริงแล้วก่อนจะโพสต์โฆษณาผ่าน Adsago
 • การยิง Ads ผ่าน Adsago จะกระทำโดยนักยิง Ads (Ads Partner) ซึ่งผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการยอมรับว่าการยิง Ads เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการเอง โดยบริษัท, พนักงาน, ลูกจ้างหรือตัวแทนของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่เป็นไปตามคำสั่งของผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการทั้งสิ้น
 • การยิง Ads ผ่าน Adsago จะเป็นการโพสต์โฆษณาไปยังกลุ่มลูกค้าบนหน้า Facebook ตามความเหมาะสมกับประเภทสินค้าหรือบริการโดยสามารถกำหนดจำนวนครั้งในการโพสต์ต่อวันได้ตามต้องการทั้งนี้ค่าบริการจะเป็นไปตามแพคเกจที่เลือก
 • การยิง Ads ผ่าน Adsago เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการให้บริการที่ช่วยส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการที่ได้สร้าง Template และบทความขึ้นเท่านั้น บริษัทจึงไม่สามารถรับประกันกระแสตอบรับจากกลุ่มลูกค้าได้
 • หากบริษัทไม่สามารถยิง Ads ตามคำสั่งของผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการได้ด้วยเหตุขัดข้องอย่างใดอย่างหนึ่งของ www.Facebook.com, ระบบล่มหรือเหตุอันไม่สามารถคาดหมายได้และไม่ใช่ความผิดของบริษัทบริษัทจะรีบแจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบและรีบยิง Ads ทันทีเมื่อเหตุขัดข้องดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยบริษัทไม่มีนโยบายคืนเงิน
 • นักยิง Ads จะต้องดำเนินงานให้ครบถ้วนตามจำนวนครั้งที่ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการกำหนดและเสร็จสิ้นภายในเวลาที่ตกลงไว้
 • ค่าบริการที่นักยิง Ads จะได้รับ จะขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำสำเร็จผ่าน Adsago และได้รับการอนุมัติจาก Adsago แล้ว การยิง Ads ผ่าน Adsago บริษัทถือว่าได้ยอมรับค่าบริการที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบก่อนเริ่มดำเนินงานแล้ว

8. ค่าใช้บริการ/ค่าตอบแทน

 • ผู้ต้องการโฆษณาสินค้าหรือบริการจะต้องจ่ายค่าบริการผ่านระบบ Adsago ตามแพคเกจหรือรูปแบบที่เลือกภายหลังจากตกลงว่าจ้างดำเนินงาน
 • ค่าตอบแทนการเขียนบทความ, การออกแบบ Template หรือการยิง Ads ที่ดำเนินงานผ่าน Adsago จะถูกโอนไปยังบัญชีที่ผู้ใช้งานให้ไว้ภายหลังจาก Adsago ได้รับแจ้งความสำเร็จของงานเรียบร้อยแล้วโดยผู้ใช้งานจะสามารถตรวจสอบยอดเงินในบัญชีของผู้ใช้งานได้ภายใน 14-30 วัน

9. ข้อจำกัดความรับผิด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดต่อบุคคลใดๆ อันเกิดจากการใช้แพลตฟอร์มหรือจากข้อมูลหรือคำแนะนำของ Adsago การส่ง-รับข้อมูล การเชื่อมโยง การทำธุรกรรมหรือการอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับ Adsago หรือการใช้ Adsago หรือการใช้สิทธิของบริษัทตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือสิทธิที่บริษัทพึงมีตามกฎหมาย
 • ผู้ใช้งานตกลงที่จะสละสิทธิในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาทุกประการต่อบริษัท กรรมการลูกจ้าง และ/หรือตัวแทนของบริษัทอันเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากการใช้ Adsago
 • บริษัทไม่ได้เป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้าและบริการ, นักเขียนบทความ นักยิง Adsหรือนักออกแบบทั้งสิ้น บริษัทจึงไม่อาจรับรองหรือรับประกันการกระทำ การดำเนินงานความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลดังกล่าวได้บริษัทขอสงวนสิทธิในความรับผิดทั้งหมดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในความเสียหายอันเกิดจากการหลงเชื่อ หรือคล้อยตาม หรือการกระทำใดๆที่เกิดจากบุคคลเหล่านั้น
 • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการทำผิดข้อผูกพันใดๆหรือหน้าที่อันมีสาเหตุหรือเป็นผลมาจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการล้มเหลวหรือการผิดพลาดทางอินเทอร์เน็ต
 • บริษัทไม่รับประกันถึงการเข้าใช้บริการโดยไม่ติดขัด ต่อเนื่องและ/หรือปลอดภัย ทั้งนี้บางส่วนหรือทุกส่วนในการใช้บริการแพลตฟอร์มอาจไม่พร้อมใช้งานอย่างกะทันหันไม่ว่าในระยะเวลาใดหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำงานผิดปกติและการหยุดชะงักของระบบการขัดข้องในการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและปัญหาทางเทคนิคอย่างอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทซึ่งบริษัทไม่อาจและจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มบางส่วนหรือทั้งหมดโดยมีหรือไม่มีการแจ้งเหตุผลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการบำรุงรักษาหรือการอัพเกรดระบบ

10. ข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทได้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ยินยอมเปิดเผยให้แก่บริษัทในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทจะเกิดขึ้นภายใต้การปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ถือเสมือนว่าผู้ใช้งานได้ยืนยันแล้วว่าได้อ่านและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทด้วยแล้ว

11. การสิ้นสุดแห่งสิทธิ

 • บริษัทอาจบอกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดๆโดยปราศจากความรับผิด ถ้าบริษัททำเช่นนั้นหรือถ้าผู้ใช้งานลบโปรไฟล์จาก Adsago จะส่งผลให้สิทธิที่ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนได้รับตามข้อกำหนดการใช้งานนี้สิ้นสุดลงทันที
 • สิทธิใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้หากผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามบริษัทอาจดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อระงับการกระทำดังกล่าวรวมทั้งระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรม, ห้ามมิให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรม,บล็อกคอมพิวเตอร์โดยใช้ที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรม,ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อขอให้บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์หรือโปรแกรมของผู้ใช้งานและ/หรือนำคดีขึ้นสู่ศาล

12. สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

 • เนื้อหาและ Template ทั้งหมดในการใช้งานและที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นผ่าน Adsago รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อความ รูปภาพ ข้อมูล ความคิดเห็น แผนผัง ฐานข้อมูล กราฟิก รูปถ่าย ภาพ เสียงหรือรูปแบบไฟล์เสียง ซอฟต์แวร์ ยี่ห้อและ HTML เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าและจะไม่มีการดาวน์โหลด คัดลอกดัดแปลง ทำซ้ำ พิมพ์หรือแจกจ่ายในลักษณะใดก็ตามเว้นแต่จะเป็นการดาวน์โหลดและ/หรือสั่งพิมพ์สำเนาเนื้อหาสาระดังกล่าวเพื่อใช้เองโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่เพื่อการค้าหรือจุดประสงค์อื่นในทางแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ผู้ใช้งานตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อผลเสียหายอันสืบเนื่องจากการกระทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นแต่เพียงผู้เดียว
 • เนื้อหาบนแพลตฟอร์มหรือโปรแกรมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อความ, คุณลักษณะ, กราฟิก, ไอคอน, รูปถ่าย, การคำนวณ, การอ้างอิงและซอฟต์แวร์ เป็นหรือจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามแล้วแต่กรณีซึ่งจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่ใช้บังคับรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • การคัดลอก, จำหน่าย, การนำเสนอหรือการใช้งานโปรแกรมหรือส่วนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายไทยและอาจก่อให้เกิดบทลงโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญาได้
 • ชื่อบริษัท, เครื่องหมายการค้าและลักษณะธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมดบนที่ปรากฏนี้ที่เป็นหรือจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือของบุคคลอื่นแล้วแต่กรณีจะต้องใช้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยได้รับอนุมัติจากบริษัทหรือบุคคลเจ้าของสิทธิ์นั้นตามลำดับ

13. กฎหมายที่บังคับใช้

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานระหว่าง Adsago และผู้ใช้งานรวมถึงข้อพิพาทหรือเรื่องใดก็ตามที่เกิดจากหรืออาจเกิดขึ้นจะบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติแห่งกฎหมายและคู่สัญญาตกลงระงับข้อพิพาทโดยนำคดีสู่การพิจารณาของศาลที่ประเทศไทย

14. บทเบ็ดเตล็ด

 • ผู้ใช้งานรับทราบและยอมรับว่าข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะระหว่างผู้ใช้งานกับ Adsago ในการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งแทนที่และคลอบคุมข้อเสนอ ข้อตกลงหรือการสื่อสารใดๆ ทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้
 • ความผิดพลาดของบริษัทในการดำเนินการตามข้อกำหนดใดๆที่ให้มีผลบังคับใช้ต่อผู้ใช้งานจะไม่กระทบต่อสิทธิอย่างเต็มที่ของบริษัทในการกำหนดให้มีการดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงเมื่อใดก็ได้หลังจากนั้น และการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใดๆในที่นี้ไม่ถือว่าเป็นโมฆะหรือเป็นการสละสิทธิ์ในสิทธิที่มีต่อข้อกำหนดนั้นแต่อย่างใดและผู้ใช้งานไม่สามารถโอนสิทธิของตนที่มีอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะทันที

15. การติดต่อ

 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งาน หรือมีข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ โปรดติดต่อ Adsago ได้ที่ [email protected] หรือเบอร์ติดต่อ 083-090-8125 หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์: 201/270, แขวงหลักสี่, เขตตลาดบางเขน, กรุงเทพมหานคร 10210
098-273-5298 คุณ ม่อน
@adsago